Prohlášení o ochraně osobních údajů

Právní rámec ochrany osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě (našem zákazníkovi) (dále také jen „subjekt údajů“), kterou lze na základě toho přímo či nepřímo identifikovat, například jméno, příjmení, adresa, lokační údaje…

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je naše společnost SALUTEM FUND SICAV, a.s. IČO: 090 74 511 se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha

(dále jen „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Naše další kontaktní údaje jsou:

  • email: info@salutemfund.cz,
  • telefon: +420 778 112 978 (k dispozici každý pracovní den od 9,00 do 16,00)

Předmět zpracování

Jakožto správce zpracováváme pouze osobní údaje, které nám jakožto subjekt údajů poskytnete: Jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje, které nám iniciativně předáte (budou vyplývat z obsahu Vašich zpráv, které nám zašlete).

Naše internetové stránky dále zaznamenávají IP adresu jejich návštěvníka a časové údaje návštěvy našich internetových stránek. Sledujeme také technické informace, jako je typ prohlížeče a rozlišení obrazovky zařízení návštěvníka našich internetových stránek, což nám pomáhá optimalizovat náš web

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely:

  1. Plnění na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem. Osobní údaje jsou nutné pro uzavření smlouvy.
  2. Plnění právních povinností, které se na nás vztahují (např. archivace dle zákona o účetnictví).
  3. Náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, vždy v souvislosti s prodejem našeho zboží nebo služeb).
  4. Zpracováváme také osobní údaje, k jejichž účelu zpracování jste nám poskytli svůj souhlas (v případech, kdy je souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytný – např. v ostatních případech přímého marketingu, než je vymezen v předchozím bodě).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze na nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelu příslušného zpracování. Vaše osobní údaje zejména zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností z našeho smluvního vztahu, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme osobní údaje po dobu trvání účelu, pro který byl daný souhlas udělen. Osobní údaje však zpracováváme nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se subjektem údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou. Proto zajišťujeme jejich zabezpečení, aby nemohlo dojít k úniku nebo zneužití osobních údajů, a ani je nikomu neprodáváme. Pro řádné plnění našich povinností je nicméně nutné, abychom předali nezbytné osobní údaje i třetím subjektům – našim subdodavatelům. Jedná se o subjekty, které se podílí na dodání zboží a služeb zákazníkovi, zajišťují realizaci plateb, nebo zajišťují plnění jiných zákonných povinností – např. vedení účetnictví nebo poskytování právních služeb. U uvedených osob je samozřejmě zaručen stejně vysoký standard zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje samozřejmě nikdy nepředáváme mimo Evropskou unii.

Vaše práva v souvislosti s ochrannou osobních údajů

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vzít kdykoliv zpět. Dále máte právo od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit. Věříme, že Vaše případné stížnosti spolu vždy obratem a k Vaší spokojenosti vyřešíme.

Naše kontaktní údaje naleznete v úvodní části tohoto prohlášení. V případě, že budete přesto názoru, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů